اندیشکده ها

پیاده روی اربعین که به نیت زیارت امام حسین (ع) در چهلمین روز شهادت ایشان انجام می شود،پیاده روی اربعین که به نیت زیارت امام حسین (ع) در چهلمین روز شهادت ایشان انجام می شود،